Regulamin Serwisu FLYHACKS

Zasady sprzedaży i świadczenia usług

Regulamin serwisu FLYHACKS

I. DEFINICJE.

§ 1

W niniejszym regulaminie serwisu Flyhacks, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Serwis” - stronę główną flyhacks.com, jej podstrony oraz lokalne domeny.
 2. „Flyhacks” - właściciel Serwisu, tj. Flyhacks.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 586761, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 5272750999, REGON: 363032378, kapitał zakładowy 5 000 zł, e-mail: airsupport@flyhacks.com
 3. „Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez Flyhacks za pośrednictwem Serwisu,
 4. „Podróżny” – osoba, która będzie korzystać z przewozu na podstawie umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu. Podróżnym może być Użytkownik lub inna wskazana przez niego osoba, która upoważniła go do działania w jej imieniu,
 5. „Konsument” - osoba zdefiniowana jako konsument znajdujących zastosowanie przepisach prawa,
 6. „Konto” - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie w wyniku rejestracji przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem,
 7. „IATA” – Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego,
 8. „Przewoźnik RLL” – podmiot oferujący przewóz lotniczy, zrzeszony w IATA, zaliczany do tzw. regularnych linii lotniczych,
 9. „Przewoźnik TLL” – podmiot oferujący przewóz lotniczy, zaliczany do tzw. tanich linii lotniczych,
 10. „Przewoźnicy” – Przewoźnik RLL i Przewoźnik TLL,
 11. „Serwis Społecznościowy” – serwisy, w których posiadanie konta pozwala na założenie z jego wykorzystaniem Konta w Serwisie, np. serwisy: Facebook.com, Google+

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Flyhacks na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu im:
  1. nabywania biletów lotniczych i zawierania bezpośrednio z Przewoźnikami umów przewozu lotniczego,
  2. stworzenia swego Konta i korzystania z jego funkcjonalności, w szczególności korzystania w celu nabycia biletów lotniczych z wyszukiwarki połączeń lotniczych, w tym tworzenia tzw. lotów hubowych, czyli umożliwiających pokonanie danej trasy z przesiadką z wykorzystaniem połączeń różnych Przewoźników,
  3. korzystania z usługi Newsletter,
  4. zawarcia z Flyhacks umowy Pewna Przesiadka, Dochodzenie odszkodowań,
  5. korzystania z funkcjonalności: Alarmu cenowego, informowania o połączeniach lotniczych.

§ 3

 1. W zakresie nabywania biletów lotniczych i umożliwiania Użytkownikom zawierania umów przewozu z Przewoźnikami Flyhacks działa:
  1. jako agent Przewoźników RLL lub sub-agent akredytowanych agentów IATA, działających na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Przewoźnikami RLL – w odniesieniu do umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Przewoźnikami RLL,
  2. jako podmiot przekazujący Przewoźnikowi TLL oświadczenie woli Użytkownika – w odniesieniu do umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Przewoźnikami TLL.
 2. Flyhacks uczestniczy w zakupie biletu lotniczego przez Użytkownika w sposób uregulowany w § 14 - § 17 Regulaminu, w żadnym z przypadków wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu Flyhacks nie jest jednak stroną umowy przewozu. W przypadkach wskazanych w ustępie 1 lit. b Flyhacks nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron umowy przewozu, lecz umożliwia Użytkownikowi przekazanie oświadczeń woli Przewoźnikowi TLL i nabycie biletu lotniczego.
 3. Flyhacks zwraca uwagę, że:
  1. Przewoźnicy TLL nie podlegają warunkom przewozu ustalanym przez IATA. Przewozy lotnicze realizowane przez Przewoźników TLL podlegają zasadom ustalanym przez te podmioty i są udostępniane Użytkownikowi przed zawarciem umowy przewozu. Flyhacks zaleca Użytkownikowi, by zapoznał się z tymi zasadami. Po zaakceptowaniu tych zasad w procesie zakupu biletu Użytkownik jest nimi związany.
  2. umowy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, są realizowane na zasadach określonych przez poszczególnych Przewoźników. Flyhacks zaleca Użytkownikowi, by zapoznał się z tymi zasadami. Po zaakceptowaniu tych zasad w procesie zakupu biletu Użytkownik jest nimi związany.

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Serwis działa w alfabecie łacińskim i nie przyjmuje znaków specjalnych występujących w poszczególnych językach.

§ 5

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.
 2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 6

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu ma możliwość wybrania waluty z dostępnych opcji, która będzie domyślną walutą dla rozliczeń danego Użytkownika. Oznacza to, że:
  1. wszystkie ceny widoczne w Serwisie, jak w szczególności ceny biletów lotniczych będą wyświetlana w walucie wybranej przez Użytkownika,
  2. wartość kuponów rabatowych, czy innych zniżek przyznanych Użytkownikowi będzie wyświetlana w wybranej przez Użytkownika walucie, po wcześniejszym przeliczeniu z waluty EURO,
  3. płatności realizowane przez Użytkownika będą następowały w walucie wybranej przez Użytkownika.
 2. Flyhacks zwraca jednocześnie uwagę, że główną walutą w Serwisie jest waluta EURO. W konsekwencji, w przypadku wybrania przez Użytkownika innej waluty jako domyślnej, Serwis będzie przeliczał wartości kuponów rabatowych i zniżek na tę walutę z waluty EURO.

III. ZAŁOŻENIE KONTA.

§ 7

 1. Flyhacks umożliwia Użytkownikowi założenie Konta, które daje mu dostęp do określonych funkcjonalności w Serwisie. Koszty stworzenia Serwisu i stałe koszty jego utrzymania ponosi Flyhacks. Założenie Konta i korzystanie ze wskazanych, związanych z nim funkcjonalności nie wiąże się z koniecznością dokonywania zapłaty pieniężnej przez Użytkownika, jednakże po uzyskaniu dostępu do funkcjonalności, które udostępniane są Użytkownikowi bez konieczności zapłaty pieniężnej, Użytkownik będzie tolerował otrzymywanie informacji mailowych dotyczących działalności Serwisu opisanych w § 31 Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie chciał dalej otrzymywać tych informacji, wówczas ma możliwość w każdym czasie wypowiedzenia umowy o założenie Konta zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu. Flyhacks zwraca jednocześnie uwagę, że informacje wskazane w § 31 Regulaminu oraz usługa Newsletter, o której mowa w postanowieniu § 20 Regulaminu są od siebie niezależne i różnią się między sobą, w szczególności częstotliwością przesyłania komunikatów mailowych. Postanowienie to nie wyłącza możliwości wprowadzania przez Flyhacks płatności pieniężnych za korzystanie z części funkcjonalności.
 2. Użytkownik może założyć Konto poprzez rejestrację prowadzoną na dwa sposoby: bez zakupu biletu lotniczego albo równocześnie z jego zakupem.
 3. Użytkownik, który chce zawrzeć umowę z Flyhacks w przedmiocie założenia Konta bez zakupu biletu lotniczego, powinien wypełnić formularz dostępny na każdej stronie Serwisu po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 4. Następnie należy wypełnić powyższy formularz, podając w nim wymagane dane i kliknąć odpowiedni przycisk. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Formularz stanowi ofertę Flyhacks skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Do wysłania formularza niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 6. Kliknięcie przycisku, o którym mowa w postanowieniu ustępu czwartego powyżej, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Flyhacks i stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Flyhacks zawarcia umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Flyhacks, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 7. Zawarcie umowy o założenie Konta może również nastąpić równocześnie z zakupem biletu lotniczego. Z chwilą kliknięcia przycisku finalizującego proces zakładania Konta, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Po kliknięciu wskazanego przycisku, Użytkownik ma możliwość ustawienia hasła do swojego Konta, poprzez odpowiednią funkcję.
 8. Założenie Konta jest możliwe również z wykorzystaniem Serwisu Społecznościowego. W tym celu osoba, która chce założyć Konto, powinna wybrać Serwis Społecznościowy, za pośrednictwem którego chce korzystać z Serwisu. Z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego logowanie do Serwisu Społecznościowego, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

§ 8

Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, Flyhacks zapewnia Użytkownikowi dostęp do Serwisu i funkcjonalności oferowanych przez Flyhacks za pośrednictwem Serwisu.

§ 9

Flyhacks zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

 1. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie, wysłanie wypowiedzenia na adres Flyhacks podany w § 1 pkt 2 Regulaminu, e-mailem na adres airsupport@flyhacks.com lub w innej formie.
 3. Flyhacks może wypowiedzieć umowę o założenie Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. otwarta zostanie likwidacja Flyhacks,
  2. Flyhacks podejmie decyzję o zakończeniu działania Serwisu z uwagi na: zmianę przepisów prawa, orzeczenie sądowe lub administracyjne, które uniemożliwi dalsze działanie Serwisu, lub ekonomiczną nieopłacalność dalszego prowadzenia Serwisu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie.
 4. Flyhacks może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: Użytkownik naruszył § 5, § 7 ust. 4 zdanie 2 lub § 26 ust. 3 Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie.

§ 11

Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie oraz edycji swoich danych.

IV. WYSZUKIWANIE POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH.

§ 12

Użytkownik ma możliwość korzystania w Serwisie z wyszukiwarki lotów. W tym celu Użytkownik powinien podać interesujący go kierunek lotu oraz jego preferowane daty.

§ 13

W ramach lotów między poszczególnymi lotniskami, Flyhacks może przygotować tzw. lot hubowy (oznaczony w Serwisie jako „zhackowany”), pokazując Użytkownikowi istniejące możliwości dotarcia do danego lotniska z wykorzystaniem więcej niż jednego lotu różnych Przewoźników.

V. ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH.

§ 14

 1. Użytkownik po zalogowaniu się do Konta lub bez takiego logowania ma możliwość zakupu biletów lotniczych u Przewoźników, według określonych przez siebie parametrów.
 2. Jedyną dostępną formą płatności jest karta płatnicza.

§ 15

 1. Użytkownik powinien wybrać miejsca wylotu i przylotu, a także datę, w której lot ma się odbyć. Następnie spośród dostępnych połączeń, w tym lotów hubowych, Użytkownik może wybrać najdogodniejsze dla niego klikając przy wybranym połączeniu odpowiedni przycisk.
 2. Następnie Użytkownik powinien podać dane niezbędne do rezerwacji, w szczególności: imię i nazwisko Pasażera, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące bagażu, a w przypadku wyboru opcji otrzymania faktury również dane potrzebne do jej wystawienia.
 3. Dane prezentowane na tym etapie wraz z ceną, informacjami na temat bagażu, trasą i datą przelotu, stanowią zaproszenie Użytkownika przez Przewoźnika, a w przypadku lotów hubowych Przewoźników, do złożenia oferty zawarcia umowy lub umów przewozu lotniczego. Użytkownik poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku składa Przewoźnikowi, a w przypadku lotów hubowych Przewoźnikom ofertę zawarcia umowy przewozu lotniczego. Jednocześnie Użytkownik składa Flyhacks ofertę zawarcia z Flyhacks osobnej umowy na świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zakupu wybranego przez niego biletu lub biletów lotniczych za pomocą Serwisu.
 4. Następnie przeprowadzana jest weryfikacja autentyczności podanych danych karty płatniczej, sprawdzenie, czy do transakcji nie została wykorzystana karta zablokowana i czy na powiązanym z nią rachunku bankowym znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy na zapłatę.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu, Flyhacks skontaktuje się z Użytkownikiem i ma prawo do wymagania dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez przesłanie do Flyhacks skanu dokumentu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego albo paszportu. Flyhacks ma też prawo poprosić Użytkownika o płatność inną kartą płatniczą lub innym sposobem płatności.
 6. Po pozytywnej weryfikacji, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustępie czwartym lub piątym niniejszego paragrafu, Użytkownik jest o tym informowany.
 7. Następnie przeprowadzana jest weryfikacja dostępności miejsca na wybranej przez Użytkownika trasie i za wskazaną w trakcie wyszukiwania kwotę. Weryfikacja związana jest z tym, że z uwagi na proces sprzedaży biletów przez Przewoźników w czasie rzeczywistym i w oparciu o różne kanały sprzedaży, w okresie od złożenia oferty przez Użytkownika do dotarcia jego oferty do Przewoźnika, wolne miejsca na danej trasie lub w cenie zaprezentowanej Użytkownikowi mogą przestać być dostępne. Wiąże się to z tzw. kolejkowaniem ofert zakupu biletów w systemach poszczególnych Przewoźników, na co Flyhacks nie ma wpływu.
 8. Jeżeli powyższa weryfikacja dostępności miejsc i cen u Przewoźnika zakończy się pozytywnie, wówczas Użytkownik otrzyma na podany w Serwisie adres e-mail bilet lotniczy, a w przypadku lotów hubowych bilety lotnicze. Taka wiadomość e-mail stanowi przyjęcie przez Przewoźnika, a w przypadku lotów hubowych przez Przewoźników, oferty Użytkownika zawarcia umowy przewozu lotniczego. Jednocześnie taka wiadomość e-mail stanowi przyjęcie przez Flyhacks oferty Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy na świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zakupu wybranego przez niego biletu lub biletów za pomocą Serwisu.
 9. W przypadku negatywnej weryfikacji dostępności miejsc i cen u Przewoźnika Użytkownik otrzyma na podany w Serwisie adres e-mail, informację o braku dostępności miejsc albo o braku dostępności miejsc w określonej cenie. Taka wiadomość stanowi odrzucenie przez Przewoźnika oferty Użytkownika zawarcia umowy przewozu lotniczego oraz odrzucenie przez Flyhacks oferty w przedmiocie zawarcia umowy na świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zakupu wybranego przez niego biletu lub biletów za pomocą Serwisu. Wskazana wiadomość e-mail może też zawierać informację o aktualnych cenach biletów na danej trasie lub alternatywnych terminach przelotu. Użytkownik ma możliwość złożenia wówczas Przewoźnikom nowej oferty zawarcia umowy przewozu oraz Flyhacks nowej oferty zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zakupu wybranego przez niego biletu lub biletów za pomocą Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał skorzystać z alternatywnych połączeń, wówczas wpłacone przez niego opłaty zostaną mu zwrócone w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się złożyć nową ofertę, uiszczona przez niego płatność zostanie odpowiednio rozliczona: w przypadku niższej ceny, nadpłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 dni, a w przypadku wyższej ceny Użytkownik będzie musiał dopłacić różnicę w cenie lotu i opłacie transakcyjnej. W przypadku złożenia przez Użytkownika nowej oferty, postanowienia ustępów 1-8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 10. Poza ceną przewozów lotniczych Flyhacks pobiera od Użytkownika opłatę transakcyjną.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Flyhacks i Przewoźników faktur elektronicznych.
 12. W przypadku Przewoźników TLL Serwis umożliwia wypełnienie dodatkowego formularza w celu dokonania odprawy. Jeśli Użytkownik nie poda danych do odprawy, wówczas będzie musiał ponieść dodatkowe koszty na lotnisku.
 13. W przypadku, gdy dojdzie do przerwania procedury zakupu biletów, Flyhacks może skontaktować się z Użytkownikiem np. mailowo, by pomóc mu w procesie zakupu biletów i umożliwić odtworzenie etapu, na którym doszło do przerwania procedury zakupu.

§ 16

 1. Modyfikacje umowy przewozu lotniczego lub rezygnacja z przewozu lotniczego są możliwe tylko wówczas, gdy dopuszcza je dany Przewoźnik i na zasadach określonych w jego warunkach przewozu. Takie modyfikacje mogą wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty na rzecz Przewoźnika.
 2. Jeżeli dany Przewoźnik dopuszcza modyfikację umowy przewozu lotniczego, wówczas Flyhacks umożliwia Użytkownikowi jej dokonanie za pomocą Serwisu. Za dokonanie modyfikacji umowy przewozu lotniczego lub rezygnacji z niego za pomocą Serwisu Flyhacks pobiera opłatę transakcyjną.
 3. W przypadku rezygnacji z przewozu lotniczego, która odbywa się na zasadach regulaminów Przewoźników, Flyhacks jest uprawniony do zachowania opłaty transakcyjnej.
 4. Modyfikacja odbywa się na stosowanych odpowiednio zasada określonych w postanowieniach § 15 Regulaminu.

§ 17

Flyhacks zwraca Użytkownikowi uwagę, by:

 1. zapoznał się z wymogami wizowymi obowiązującymi zarówno w państwie docelowym, jak i w państwach, na których terytorium będą odbywały się przesiadki,
 2. sprawdził obowiązujące u realizujących przewozy Przewoźników zasady dotyczące maksymalnej wielkości i wagi bagażu rejestrowanego i podręcznego,
 3. zweryfikował, jakie rzeczy nie mogą znajdować się w bagażu rejestrowanym lub nie mogą być wnoszone na pokład samolotu,
 4. uzyskał informacje dotyczące przepisów celnych obowiązujących w poszczególnych państwach, w szczególności w zakresie obowiązków celnych związanych z wwiezieniem lub wywiezieniem z danego państwa określonych rzeczy,
 5. ustalił, czy w państwie, do którego Użytkownik leci lub na którego terytorium odbywa się przesiadka, obowiązują ograniczenia w zakresie maksymalnych sum pieniędzy, które można wwozić lub wywozić z terytorium tych państw,
 6. przybył na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na czas konieczny na przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, paszportowej oraz ewentualne nadanie bagażu rejestrowanego,
 7. dokładnie sprawdził dane Pasażera podane w Serwisie, gdyż za ich późniejszą zmianę Przewoźnicy mogą żądać opłat zgodnie ze swoimi regulaminami,
 8. ze względu na system kolejkowania zamówień na bilety lotnicze przez Przewoźników, Użytkownik do momentu otrzymania biletów lotniczych zgodnie z zasadami opisanymi w § 15 nie dokonywał żadnych rezerwacji w miejscu docelowym, jak w szczególności hotelu, najmu samochodów, czy wycieczek na miejscu,
 9. planując podróż wziął pod uwagę, że przy przesiadkach może być konieczne ponowne przejście przez kontrolę bezpieczeństwa, a także konieczny będzie odbiór i ponowne odprawienie bagażu rejestrowanego,
 10. planując przesiadki miał świadomość, że na niektórych lotniskach, z uwagi na ich wielkość, przemieszczenie się między terminalem przylotów, a terminalem odlotów, wymaga zarezerwowania sobie odpowiedniego czasu, dlatego Użytkownik powinien uprzednio uzyskać odpowiednie informacje w tym zakresie,
 11. jeżeli bilet lotniczy zakupiony przez Użytkownika będzie biletem ulgowym np. studenckim, Użytkownik powinien posiadać ważny dokument potwierdzający prawo Użytkownika do skorzystania z ulgi, w szczególności legitymację szkolną lub studencką i okazać ją wraz z biletem lotniczym przy odprawie,
 12. upewnił się, że żadna nieuprawniona osoba nie włożyła do jego bagażu jakichś rzeczy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

§ 18

 1. Flyhacks wskazuje, że nie jest stroną umów przewozu lotniczego. Umowy te są zawierane bezpośrednio między Przewoźnikiem a Użytkownikiem. Dlatego roszczenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania tych umów Użytkownik powinien kierować do odpowiedniego Przewoźnika.
 2. Flyhacks wskazuje, że odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu Przewoźnicy ponoszą na zasadach określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz. Urz. EUL 2004.46.1.).

§ 19

 1. Względem Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, odpowiedzialność Flyhacks z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek umowy zawieranej między Flyhacks, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem jest ograniczona do wysokości opłaty transakcyjnej uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Flyhacks na podstawie umowy, której niewykonania lub nienależytego wykonania dotyczą roszczenia Użytkownika niebędącego Konsumentem. Odpowiedzialność Flyhacks względem Użytkownika niebędącego Konsumentem nie obejmuje utraconych korzyści.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

VII. NEWSLETTER.

§ 20

 1. Formularz znajdujący się w polu „Newsletter” stanowi ofertę Flyhacks skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Użytkownik chcący zawrzeć z Flyhacks umowę o świadczenie usługi Newsletter powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.
 3. Kliknięcie przycisku finalizującego zapis do Newslettera powoduje wysłanie formularza do Flyhacks i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Flyhacks, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Flyhacks, a osobą, która wypełniła formularz, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 4. Do korzystania z usługi Newsletter nie jest wymagane założenie Konta.

VIII. PEWNA PRZESIADKA.

§ 21

 1. Przy zawieraniu określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu umów przewozu lotniczego, Użytkownik ma możliwość zawarcia z Flyhacks umowy Pewna Przesiadka (Layover Cover). W tym celu Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję. Flyhacks może również udostępnić wybranym Użytkownikom opcję Pewna Przesiadka w ramach zakupu danych biletów lotniczych bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Użytkownika.
 2. Szczegółowe warunki Pewnej Przesiadki określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Z chwilą realizacji przez Flyhacks swoich zobowiązań względem Użytkownika, które wynikają z Pewnej Przesiadki, Użytkownik dokonuje na rzecz Flyhacks cesji wierzytelności, która będzie mu przysługiwała względem Przewoźnika z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego Pewną Przesiadką do kwoty odpowiadającej wartości świadczeń zrealizowanych przez Flyhacks na rzecz Użytkownika w ramach Pewnej Przesiadki.

IX. ALARM CENOWY.

§ 22

 1. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z usługi alarmu cenowego.
 2. W tym celu Użytkownik powinien określić trasę przelotu, okres, w którym cena ma być monitorowania oraz poziom ceny, o którym Flyhacks ma poinformować Użytkownika.
 3. Gdy na wybranej przez Użytkownika trasie przelotu, cena osiągnie wskazany przez Użytkownika poziom, Flyhacks poinformuje o tym mailowo Użytkownika.
 4. Do korzystania z usługi Alarmu cenowego nie jest wymagane założenie Konta.

X. INFORMOWANIE O LOTACH.

§ 23

Zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 Regulaminu Użytkownik zakłada i może korzystać z Konta bez konieczności zapłaty za to pieniędzy, jednakże otrzymuje od Flyhacks informacje mailowe o interesujących połączeniach lotniczych lub innych usługach dostępnych poprzez Serwis.

XI. DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ.

§ 24

 1. Flyhacks może wprowadzić rozwiązania umożliwiające Użytkownikom zawarcie umów z podmiotami świadczącymi pomoc w dochodzeniu od Przewoźników roszczeń o zapłatę odszkodowań zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera przewoźników lotniczych, a w szczególności związanych z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. W celu skorzystania z takiej usługi świadczonej przez odrębny do Flyhacks podmiot Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz, który będzie dostępny w Serwisie lub zostanie udostępniony użytkownikowi drogą mailową.
 2. Usługa dochodzenia odszkodowań opisana w §32 nie dotyczy lotów, które były objęte Pewną Przesiadką.

XII. REKLAMACJE.

§ 25

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Flyhacks należy składać do Flyhacks za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.flyhacks.com/contact, pocztą elektroniczną na adres mailowy airsupport@flyhacks.com, pocztą bezpośrednio na adres Flyhacks podany § 1 pkt 2 Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Flyhacks wskazanej w § 1 pkt 2 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Flyhacks.
 3. Flyhacks rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 26

Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów przewozu lotniczego należy składać do Przewoźników zgodnie z zasadami określonymi w ich regulaminach i stosownych przepisach prawa.

XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.

§ 27

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu piątego niniejszego paragrafu, jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Flyhacks bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Flyhacks o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na adres siedziby Flyhacks lub na adres poczty elektronicznej airsupport@flyhacks.com). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy z Flyhacks, Flyhacks zwraca Użytkownikowi otrzymaną od Użytkownika opłatę transakcyjną, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Flyhacks dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Jeżeli Użytkownik zażądał wykonania usługi Flyhacks w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od tej umowy z Flyhacks w przedmiocie tej usługi.
 6. Flyhacks zwraca uwagę, że prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dotyczy w żadnym wypadku umów o przewóz lotniczy zawieranych przez Użytkownika przy pomocy Serwisu z Przewoźnikami.

XIV. DANE OSOBOWE.

§ 28

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Flyhacks Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Flyhacks udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika Flyhacks, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 29

 1. Administratorem danych osobowych jest Flyhacks.
 2. Flyhacks może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.
 3. W celu wykonania usług dostępnych w Serwisie, dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Przewoźnikom, z którymi Użytkownik zawiera umowę przewozu lotniczego.

§ 30

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich poprawienia. Flyhacks zwraca uwagę, że przy zmianie danych na bilecie lotniczym zastosowanie znajdą zasady opisane w § 16 Regulaminu.
 2. W stosunku do danych udostępnionych Przewoźnikom żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować również do właściwego Przewoźnika.

§ 31

 1. Flyhacks przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Flyhacks na podstawie umowy o Newsletter, umowy Pewna Przesiadka lub zgody Użytkownika ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących.

§ 32

Dane osobowe zebrane przez Flyhacks mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 33

Flyhacks stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 34

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 35

 1. Flyhacks będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
 2. Flyhacks na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 36

Flyhacks informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 37

 1. Flyhacks ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Flyhacks nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem Serwisu, jak przykładowo nowych rozwiązań dotyczących bagażu, transferu między lotniskami, transferów z lotniska do wybranego przez Użytkownika miejsca, rezerwacji noclegów, rezerwacji wycieczek lub innych atrakcji turystycznych w miejscu docelowym, ubezpieczeń związanych z przelotem i pobytem w miejscu docelowym, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do wprowadzenia tych usług do Regulaminu,
  2. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Flyhacks prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresu e-mail, informację o planowanej zmianie regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w postanowieniu § 10 ust. 2 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

§ 38

 1. W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, wszelkie spory takich Użytkowników z Flyhacks podlegają jurysdykcji sądów polskich. Sprawy te będą rozpoznawane przez sąd polski właściwy miejscowo dla adresu Flyhacks.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

§ 39

 1. Umowy zawierane między Flyhacks a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, podlegają prawu polskiemu.
 2. Umowy zawierane między Flyhacks a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, podlegają prawu polskiemu z tym zastrzeżeniem, że taki wybór prawa właściwego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które byłoby stosowane, gdyby nie niniejszy wybór prawa polskiego.

§ 40

Regulamin znajduje się na stronie flyhacks.pl/regulamin oraz w siedzibie Flyhacks wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2 Regulaminu.

Załącznik nr 1.

POLITYKA COOKIES

§ 1

 1. Flyhacks wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Flyhacks lub innych podmiotów.
 2. Flyhacks wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Flyhacks podmiotów, w szczególności od Facebook Ireland Limited i Google Inc.
 3. Flyhacks przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, analitycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu. Zewnętrzne pliki cookies są przechowywane w następujących celach: marketingowych, obsługi klienta, optymalizacji ofert, statystycznych i analitycznych.

§ 2

 1. Flyhacks informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Flyhacks wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Flyhacks, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 3

Flyhacks informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Załącznik nr 2.

Pewna Przesiadka

1. DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

 • 1.1. Oferty oznaczone jako „Zhackowane” – trasy złożone z lotów niezależnych przewoźników lub przewoźników oferujących loty jednoodcinkowe, które zestawione zostały przez Flyhacks w celu dostarczenia Podróżnemu korzystnej cenowo oferty. Trasy tego typu nie są oferowane przez linię lotniczą ani linie lotnicze w ramach umów bilateralnych, jednakże są pokrywane Pewną Przesiadką na zasadach określonych w punkcie VIII regulaminu. W zależności od kontekstu Zhackowana oferta może być dalej określana jako “Lot łączony” lub “Podróż”.
 • 1.2. Lot łączony – lot wymagający od Podróżnego transferu na inny lot podczas przystanku na drodze do portu przeznaczenia.
 • 1.3. Zmiana planu podróży – zmiana planu podróży spowodowana opóźnieniem, odwołaniem lotu, lub zmianą czasu wylotu przez linię lotniczą, w konsekwencji której Podróżny nie zdążył na następny lot w porcie transferu lub/i nie dotarł do portu przeznaczenia. Powyższe nie odnosi się do sytuacji kiedy zmiana planu podróży wynikała z winy Podróżnego lub zmiany terminu lub godziny wylotu jednego z połączeń na życzenie Podróżnego.
 • 1.4. Siła wyższa - zalicza się do niej każde zdarzenie, którego nie można było przewidzieć, czy też mu się przeciwstawić, ani też jemu zapobiec, i tak przykładowo ale nie ograniczając się do następujących zdarzeń: wojny, powodzie, pożary, katastrofy naturalne, warunki pogodowe, wybuchy wulkanów, ataki terrorystyczne, strajki, blokady, ataki hakerów, problemy z Internetem, wirusy komputerowe i inne.
 • 1.5. Pewna Przesiadka – usługa, którą Podróżny może uruchomić poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie rezerwacji.
 • 1.6. Usługi asysty – usługi połączone z usługą Pewna Przesiadka, które mogą dodatkowo zostać przyznane Podróżnemu w następujących przypadkach:
  • 1.6.1 W przypadku, jeśli po rozpoczęciu podróży drugi odcinek lotu w Zhackowanej ofercie przełożony został na następny dzień, został opóźniony lub odwołany, w wyniku czego Podróżnemu zostało zaproponowane Alternatywne Połączenie zaplanowane na inny dzień, wtedy Flyhacks może zwrócić Podróżnemu koszty pierwszego noclegu do wysokości 50 Euro od osoby.
  • 1.6.2 Jeśli w związku ze Zmianą Planu Podróży Podróżny musiał spędzić więcej niż 5 godzin w porcie przesiadkowym, to wtedy Flyhacks może zwrócić wydatki wyżywienia i napojów niealkoholowych w wysokości do 10 Euro na osobę.
  • 1.6.3 W celu otrzymania zwrotu Podróżny powinien skontaktować się jak najszybciej z Flyhacks telefonicznie a następnie przedstawić rachunek (rachunki) nie później niż w ciągu 14 dni od daty zdarzenia. Proces zwrotu wydatków może wynieść do 14 dni od daty otrzymania pełnej dokumentacji. Dokumentację należy przesłać na adres: Flyhacks.com Sp. z o.o. ul. Wolność 8d 01-018 Warszawa, Polska z dopiskiem „LAYOVER GUARANTEE”.
 • 1.7. Koszty łączne Alternatywnego połączenia oraz Usługi Asysty nie mogą przekroczyć wysokości maksymalnej odpowiedzialności prawnej określonej w punkcie 2 ust 2.2.

2. PEWNA PRZESIADKA - PRZEPISY

 • 2.1. Flyhacks zapewnia usługę asysty (“Pewna Przesiadka”) jedynie w stosunku do tras oznaczonych jako Zhackowane Oferty oraz zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
 • 2.2. W przypadku Zmiany Trasy Flyhacks zaoferuje Podróżnemu najtańsze możliwe Polaczenie Alternatywne, drogą powietrzną lub innym środkiem transportu (jeśli tak zdecyduje Podróżny) oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane (zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszym Regulaminie), tak aby umożliwić Podróżnemu dotarcie do portu przeznaczenia, lub jeżeli Podróżny wyrazi taką wolę, do portu wylotu (dalej zwanym “Alternatywnym Połączeniem”).
 • 2.3. Maksymalna kwota zgodna z Pewną Przesiadką (włączając całkowity koszt Połączenia Alternatywnego i wszelkich Usług Asysty) jest ograniczona do:
  1. 400 Euro/Podróżny przy lotach w obrębie jednego kontynentu
  2. 1000 Euro/Podróżny przy lotach międzykontynentalnych
  (dalej nazywanych “Sumą Gwarancyjną”)
 • 2.4. Jeżeli Połączenia Alternatywne zaproponowane przez Flyhacks nie odpowiadają Podróżnemu, to wtedy Podróżny może zaproponować wybrane przez siebie Połączenie Alternatywne w cenie równej lub niższej od ceny Połączeń Alternatywnych zaproponowanych przez Flyhacks.
 • 2.5. Połączenie Alternatywne powinno umożliwić Podróżnemu kontynuację podróży nie później niż 72 godziny od momentu poinformowania Flyhacks o Zmianie Trasy, lub w przypadku jeżeli Podróż jeszcze się nie rozpoczęła, w ciągu 72 godzin od momentu, na który zaplanowano początek Podróży.
 • 2.6. W przypadku jeżeli koszt najtańszego możliwego Połączenia Alternatywnego przekracza Sumę Gwarancyjną, Flyhacks pokrywa koszty do wysokości Sumy Gwarancyjnej, natomiast Podróżny będzie musiał pokryć pozostałą sumę, przy czym Flyhacks nie jest zobligowany do tymczasowego pokrycia nadwyżki w imieniu Podróżnego. Podróżny będzie zobligowany do pokrycia pozostałej sumy przed zakupem biletu.
 • 2.7 W przypadku jeżeli Flyhacks nie jest w stanie zapewnić Połączenia Alternatywnego, które rozpocznie się w ciągu 72 godzin, Podróżnemu zostanie zwrócona Suma Gwarancyjna. Tym samym Flyhacks wypełni wszelkie zobowiązania wynikające z Pewnej Przesiadki i tym samym Podróżny nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Flyhacks.

3. PEWNA PRZESIADKA – CZASY TRANSFERÓW

 • 3.1. W porcie przesiadkowym Podróżny jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich starań aby dokonać szybkiego i skutecznego transferu na następny lot. Następujące czasy transferów zostały uznane za wystarczające do przeprowadzenia transferu (dalej określane jako „Minimalne Okno Transferowe”):
  1. Podróżny ma 60 minut na transfer, jeżeli podróżuje bez bagażu rejestrowanego;
  2. Podróżny ma 90 minut na transfer, jeżeli podróżuje z bagażem rejestrowanym;
  3. Podróżny ma 120 minut na transfer, jeżeli transfer wymaga zmiany terminali w obrębie jednego lotniska oraz Podróżny podróżuje z lub bez bagażu rejestrowanego;
  4. Podróżny ma 180 minut na transfer, jeżeli transfer wymaga zmiany lotnisk w obrębie tej samej metropolii oraz Podróżny podróżuje z lub bez bagażu rejestrowanego.
 • 3.2. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień pomiędzy Podróżnym dane z flightstats.com będą uznane za decydujące.
 • 3.3. Jeżeli pomimo wystarczającego czasu transferu, tj. Minimalnego Okna Transferu, Podróżnemu nie udało się dokonać takiego transferu, wtedy usługa Pewna Przesiadka nie zostanie uznana za obowiązującą.

4. Pewna Przesiadka – POZOSTAŁE WARUNKI

 • 4.1. Pewna Przesiadka wchodzi w życie jeżeli:
  1. Połączenia Alternatywne zostały zarezerwowane przez Flyhacks
  2. Podróżny natychmiastowo po wystąpieniu Zmiany Planu Podróży powiadomił Flyhacks o konieczności skorzystania z Pewnej Przesiadki zaraz po tym jak dowiedział się o Zmianie Trasy korzystając przy tym z numeru telefonu +48 22 395 60 87. Powiadomienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Pewna Przesiadka – WYŁĄCZENIA

 • 5.1. W przypadku jeżeli linia lotnicza i/lub lotnisko zapewniła/o lub jest zobligowana/e do zapewnienia Podróżnemu alternatywnego połączenia lub innych świadczeń, to wtedy Flyhacks zostaje zwolniony z zobowiązania do pokrycia w ramach Pewnej Przesiadki kosztów jakichkolwiek usług, które są zbieżne z usługami zaoferowanymi Podróżnemu przez dane lotnisko i/lub linię lotniczą.
 • 5.2. Jakiekolwiek dodatkowe usługi lub podwyższenia standardów nie są pokrywane przez Flyhacks w ramach Pewnej Przesiadki.
 • 5.3. Pewna Przesiadka jest uznana za nieważną jeżeli Podróżny dokonał modyfikacji rezerwacji bez autoryzacji lub z pominięciem Flyhacks.
 • 5.4. Pewna Przesiadka nie jest wiążąca w przypadku gdy Zmiana Trasy wynikała z powodu siły wyższej.

6. POZOSTAŁE

 • 6.1. W celu wykorzystania Pewnej Przesiadki Podróżny jest zobowiązany do współpracy z Flyhacks w trakcie trwania podróży oraz po jej zakończeniu, w szczególności do wysłania wszystkich dokumentów o które Podróżny zostanie poproszony przez pracowników lub partnerów Flyhacks.com np. skan dowodu lub paszportu, certyfikat opóźnienia lotu, dokumenty podróżne.

Załącznik nr 3.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FLYHACKS.COM SP.ZO.O.
ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa,
airsupport@flyhacks.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Data zawarcia umowy:………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………….………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:……………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.